Tag: สายพันธุ์กัญชา

  • กัญชามีกี่สายพันธุ์ สรรพคุณอะไรบ้าง

    กัญชามีกี่สายพันธุ์ สรรพคุณอะไรบ้าง

    กัญชา เป็นพืชสกุล Cannabis อยู่ในวงศ์ Cannabaceae มี 3 สายพันธุ์ที่พบบ่อย ได้แก่ สายพันธุ์ซาติวา (Cannabis sativa) สายพันธุ์อินดิกา (Cannabis indica) และสายพันธุ์รูเดอราลิส (Cannabis ruderalis) ส่วนคำว่ามาลีฮวนน่า (Marijuana) เป็นคำแสลงที่ใช้ส่วนดอกของต้นกัญชานำมาสูบ